REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

 

§ 1

DEFINICJE I POJĘCIA OGÓLNE

 

Dla potrzeb niniejszego regulaminu, a także w związku z postanowieniami rzeczonego regulaminu dla świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez Drift Masters Grand Prix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą opisane poniżej pojęcia definiowane są następująco:

 

Sprzedawca - Drift Masters Grand Prix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą - kraj - Polska, woj. mazowieckie, powiat – Miasto Płock, gmina - Miasto Płock, miejscowość - Płock, o adresie spółki: 09-407 Płock, ulica Otolińska 25, posiadającą numer REGON: 141344411, oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 5213529508, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000303724, zwana w dalszej treści „Drift Masters GP” lub „ DMGP”.

Sprzedawca świadczy usługi sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem strony shop.driftmasters.gp, na której to treść  zawiera prezentację produktów przeznaczonych i oferowanych do sprzedaży w tym trybie.

 

Klient – każdy podmiot składający lub zamierzający złożyć zamówienie na zakup usług i towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony shop.driftmasters.gp

 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną ( nie dokonujący zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ) dokonującą lub zamierzająca dokonać czynności zamówienia na zakup usług i  towarów  oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony shop.driftmasters.gp

 

Towar – rzecz oznaczona i dostępna do sprzedaży na stronie shop.driftmasters.gp w szczególności odzież i gadżety driftingowe.

 

 

 

 

 

Usługa - usług świadczona drogą elektroniczną, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu konta Klienta/Konsumenta, wysyłaniu Klientom/Konsumentom Newslettera oraz umożliwieniu Klientom/Konsumentom korzystania z interaktywnego formularza Zamówienia.

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem strony shop.driftmasters.gp umowy sprzedaży Towarów

albo umowy sprzedaży Towarów.

 

Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wymienionych każdorazowo w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy lub każdym akcie prawnym zmieniającym lub zastępującym przywołany akt prawny.

 

Rejestracja – jednostronna czynności dokonywana przez Klienta czy  Konsumenta  z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z usług określonych na stronie shop.driftmasters.gp jako wymagające Rejestracji.

 

Utworzone w procesie Rejestracji Konto i Login mogą być przypisane tylko do jednego Klienta/ Konsumenta.

 

Konto indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta/Konsumenta, jego Zamówienia, rabaty oraz historia prowadzonej z nim korespondencji. Utworzone w procesie Rejestracji Konto oraz Login Klienta/Konsumenta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta/Konsumenta .

 

Login – adres e-mail Klienta/Konsumenta, konieczny do uzyskania dostępu do konta, podawany przez Klienta/Konsumenta podczas Rejestracji.

 

Hasło – ciąg znaków wybranych i ustalonych przez Klienta/Konsumenta podczas Rejestracji.

 

Regulamin niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem strony shop.driftmasters.gp

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

POSTANOWIENIA I ZASADY REGULAMNU

 

Regulamin określa zasady:

1)    świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów/Konsumentów  usług drogą elektroniczną, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu konta Klienta/Konsumenta, wysyłaniu Klientom/Konsumentom Newslettera oraz umożliwieniu Klientom/Konsumentom korzystania z interaktywnego formularza Zamówienia

2)    zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów prezentowanych na stronie shop.driftmasters.gp  

3)    Klientem/Konsumentem Sklepu może być wyłącznie: pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zgodnie przepisami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej,

4)    Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta/Konsumenta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient/Konsument. Koszty te i wszelkie inne koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych określonych w ust. 3 powyżej obciążają Klienta/Konsumenta i nie są zależne od w jakikolwiek sposób od Sprzedawcy.

5)    Klient/Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą we wszelkich kwestiach stanowiących przedmiot Regulaminu poprzez pocztę e-mail shop@driftmasters.gp w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach podanych na stronie głównej Sklepu lub pisemnie listem na adres wskazany w § 1 ust.1.

6)    Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta/Konsumenta przy zachowaniu obowiązujących regulaminów operatora poczty elektronicznej oraz obowiązujących na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

 

§ 3

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

 

W Sklepie dostępne są dla Klientów/Konsumentów następujące usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę:
- usługa Konta obejmująca jego założenie i utrzymywanie w ramach Sklepu
- usługa formularza Zamówienia
- usługa Newslettera.

 

Zawarcie umowy o świadczenie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 usług elektronicznych wymaga, oprócz spełnienia innych warunków przewidzianych dla każdej z nich, zawsze potwierdzenia przez Klienta/Konsumenta że:

- jest osobą pełnoletnią lub osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
- przeczytał i zaakceptował niniejszy Regulamin oraz zasady i postanowienia w nim przywołane,

- zapoznał się z Polityką prywatności i informacją o Ochronie danych osobowych .

 

Korzystanie z którejkolwiek z wyżej wymienionych usług elektronicznych nie może być w żaden sposób wykorzystywane do dostarczania przez Klienta/Konsumenta treści o charakterze bezprawnym, godzącym w prawa osób trzecich, naruszający obowiązujący porządek prawny, dobre obyczaje lub naruszający jakiekolwiek sposób obowiązujące normy prawne. 

 

W celu pełnego korzystania ze wszystkich funkcji sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem strony shop.driftmasters.gp, Klient/Konsument może założyć indywidualne Konto, w którym gromadzone będą dane udostępnione przez Klienta/Konsumenta oraz informacje o Zamówieniach dokonanych przez niego za pośrednictwem ww. strony, otrzymanych rabatach i dokonanej przez Klienta/Konsumenat subskrypcji Newslettera.

 

Do założenia Konta konieczne jest wypełnienie przez Klienta/Konsumenta formularza Rejestracji, wymagające podania Loginu (adresu poczty elektronicznej e-mail) Klienta i wyboru Hasła, a następnie zatwierdzenie go poprzez wybór opcji „Załóż konto”.

Najpóźniej w ciągu 1 /jednego/ dnia roboczego po założeniu Konta Klient/Konsument otrzyma od Sprzedawcy, na wskazany adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą potwierdzenie dokonania Rejestracji, zawierającą link, którego kliknięcie przez Klienta/Konsumenta spowoduje zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta.

 

Założenie Konta możliwe jest również podczas składania Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia, a następnie kliknięcie w link zawarty w wiadomości Sprzedawcy o dokonaniu Rejestracji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie. Założenie Konta nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia Zamówienia. Konto jednakże ułatwia składanie Zamówień, które, po zalogowaniu się przez Klienta/Konsumenta na swoje Konto, będą każdorazowo rejestrowane na tym Koncie wraz z danymi podanymi przez Klienta/Konsumenta przy składaniu Zamówienia.

 

Po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient/Konsument może dokonać poprawienia bądź aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji lub później, z wyjątkiem Loginu (adresu poczty elektronicznej), do którego przypisane będzie Konto.

 

Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.

 

Sprzedawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi Konta w przypadku jeżeli Klient/Konsument w ciągu kolejnych 2 lat nie złożył jakiegokolwiek Zamówienia ze swojego Konta.

 

Zaprzestanie świadczenie usługi Konta powoduje usunięcie wszystkich zgromadzonych na tym Koncie danych.

 

Sprzedawca zobowiązany jest uprzedzić Klienta/Konsumenta o zamiarze zaprzestania świadczenia usługi konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych wysyłając mu zawiadomienie na podany na Koncie Klienta/Konsumenta adres poczty elektronicznej.

 

Jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymania takiego zawiadomienia Klient/Konsument wyraźnie zażąda – na piśmie na adres wskazany w § 1 ust. 1 lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej shop@driftmasters.gp kontynuowania świadczenia usługi Konta, Sprzedawca odstąpi od zamiaru likwidacji Konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych.

 

Jeżeli Klient/Konsument nie wyrazi takiego żądania w terminie określonym w zdaniu poprzednim, umowa o świadczenie usługi Konta ulega rozwiązaniu z upływem tego terminu, co powoduje usunięcie Konta Klienta/Konsumenta w Sklepie wraz ze skasowaniem wszystkich danych na nim zapisanych.

 

Klient/Konsument może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co równoznaczne jest z żądaniem usunięcia wszelkich zgromadzonych na nim danych. Klient/Konsument może zrezygnować z usługi Konta klikając opcję „USUŃ KONTO” dostępną po zalogowaniu się na Konto lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@driftmasters.gp Zgłoszenie takiego żądania przez Klienta/Konsumenta lub wybór opcji „USUŃ KONTO” spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta i usunięcie Konta wraz ze skasowaniem wszystkich danych na nim zapisanych.

 

 

 

Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Towar prezentowany na stronie shop.driftmasters.gp poprzez wypełnienie interaktywnego formularza Zamówienia.

 

Wypełnienie formularza Zamówienia polega na wyborze zamawianych Towarów poprzez dodanie ich do „koszyka”, a następnie podaniu określonych danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności, zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi w formularzu Zamówienia, oraz zatwierdzeniu Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

Oprócz rodzaju i liczby zamawianych Towarów oraz danych o wybranym sposobie dostawy i płatności, konieczne jest również wskazanie w formularzu Zamówienia następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres i adres dostawy (jeżeli ten ostatni jest inny aniżeli pierwszy podany adres), oraz adres poczty elektronicznej.

 

W przypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest podanie dodatkowo nazwy (firmy) oraz numeru NIP. Podanie innych danych, takich jak np. numer telefonu, jest nieobowiązkowe, ale ułatwi realizację zamówienia. Jeśli formularz Zamówienia wypełniany jest przez Klienta po zalogowaniu się na jego osobiste Konto, powyższe dane uzupełniane są automatycznie na podstawie danych udostępnionych przez Klienta w trakcie Rejestracji Konta lub później, z możliwością ich modyfikacji przez Klienta/Konsumenta aż do chwili zatwierdzenia Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi formularza Zamówienia dochodzi do skutku z chwilą dokonania przez Klienta/Konsumenta wyboru opcji „Przejdź do potwierdzenia”. Usługa formularza zamówienia ma charakter jednorazowy oraz zostaje zakończona z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta/Konsumenta w sposób opisany w § 4 lub z chwilą zaprzestania korzystania z formularza Zamówienia przed złożeniem Zamówienia w powołany sposób.

 

Usługa formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.

 

Sprzedawca świadczy także usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o Towarach, usługach, promocjach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sprzedawcy.

Korzystanie z usługi Newsletter wymaga podania przez Klienta/Konsumenta adresu poczty elektronicznej, na który będzie on przesyłany. Subskrypcja usługi Newsletter może nastąpić poprzez wpisanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej w polu „Newsletter” na stronie głównej sklepu, zatwierdzenie wpisu klawiszem enter, a następnie wybór odpowiednich opcji.

Do otrzymywania przez Klienta/Konsumenta Newslettera niezbędne jest, oprócz spełnienia warunków określonych powyżej, także:

A.   udzielenie przez Klienta/Konsumenta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania obejmujących otrzymywanie Newslettera z informacjami o promocjach, Towarach, usługach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sprzedawcy

B.   udzielenie przez Klienta/Konsumenta zgody na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera na podany adres e-mail.

C.   udzielenie przez Klienta/Konsumenta zgody na używanie komputera, telefonu, innych urządzeń mobilnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących (tj. automatów dzwoniących lub wysyłających smsy, mmsy, e-maile) do przesyłania Newslettera z informacjami o promocjach, Towarach, usługach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sprzedawcy;

D.  kliknięcie w link znajdujący się w przesłanej na podany adres e-mail wiadomości Sprzedawcy zawierającej potwierdzenie zapisania się przez Klienta/Konsumenta do Newslettera.

 

Z chwilą spełnienia powołanych warunków dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogę elektroniczną usługi Newsletter.

 

Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny,

zrezygnować z tej usługi poprzez:

A.   wybór opcji „Wypisz” dostępnej w ramach założonego Konta Klienta/Konsumenta;

B.   ponowne podanie przez Klienta/Konsumenat w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej, na który otrzymuje on Newsletter, i wybór opcji „Wypisz”;

C.   kliknięcie w link znajdujący się na końcu każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter

D.  zgłoszenie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@driftmasters.gp

 

Wykonanie przez Klienta/Konsumenta którejkolwiek z czynności opisanych w punktach A-D powyżej powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newslettera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I UMOWA SPRZEDAŻY

 

Klient/Konsument może dokonać za pośrednictwem sklepu internetowego zamówienia Towarów prezentowanych przez stronę shop.driftmasters.gp. W opisie produktu strona udostępnia informację o zakresie cech i rozmiarów danego towaru (o ile dany towar je posiada).

W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów/Konsumentów, może zdarzyć się, że wybrany towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient/Konsument zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania jego zamówienia.

 

W przypadku braku danego towaru w magazynie strony shop.driftmasters.gp, bądź niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient/Konsument  zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia. W przypadku otrzymania płatności za takie zamówienie, podjęta będzie próba zwrotu wpłaconej kwoty w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności.

 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej metody, obsługa strony shop.driftmasters.gp podejmie kontakt z Klientem/Konsumenta w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności.

 

W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta/Konsumenta, Klientowi/Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail na adres: shop@driftmasters.gp

 

Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów podawane są w złotych i zawierają podatek VAT w wartości obowiązującej w chwili zawarcia umowy.

Ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu płatności.

 

Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów prezentowanych na stronie shop.driftmasters.gp na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Europy, wymienionych na stronie Sklepu w zakładce KOSZT DOSTAWY.

 

Wszystkie Towary prezentowane na stronie shop.driftmasters.gp są nowe i wolne od wad.

 

 

Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania oraz wycofywania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany mogą dotyczyć również Towarów dodanych przez Klienta do koszyka – do chwili dokonania przez Klienta wyboru opcji „Przejdź do potwierdzenia”.

 

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień po cenach promocyjnych / obniżonych następuje do czasu wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Towary przeznaczone do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży oznaczone są etykietą „Wyprzedaż”, „Okazja” lub „Promocja”, której zniknięcie oznacza zakończenie okresu stosowania promocji lub wyprzedaży.

 

Wypełnienie formularza Zamówienia zakończone poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia oraz wyrażeniem przez Klienta/Konsumenta woli zawarcia umowy sprzedaży Towarów w liczbie i za cenę oraz na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie (oferta).

 

W ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi/Konsumentowi dokonanie wyboru pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” formularz Zamówienia wyświetla podsumowanie Zamówienia informujące o łącznej cenie zamówionych Towarów oraz wynagrodzeniu za ewentualne Usługi dodatkowe zamówione przez Klienta/Konsumenta, wraz z podatkami, a także o opłatach za transport lub dostarczenie Towarów, uzależnionych od wybranych przez Klienta opcji płatności i dostawy, oraz ewentualnych innych kosztach.

 

Jeżeli Klient/Konsument wybrał w formularzu Zamówienia opcję płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności, to po dokonaniu wyboru przez Klienta opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wyświetlona zostanie informacja o numerze Zamówienia Klienta/Konsumenta wraz z linkiem (pole „Zapłać”) do dokonania płatności:

A.   za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności: przelewy24.pl

B.   Sprzedawca akceptuje także przelew tradycyjny, w związku z czym Klient/Konsument zostanie poinformowany o numerze rachunku bankowego dla dokonania takiego przelewu (np. na poczcie).

 

Aby zamówienie zostało uznane za prawidłowo złożone, dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek Drift Masters podmiotów pośredniczących w transakcji (elektronicznych systemów płatności wymienionych wyżej), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.

 

 

Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta/Konsumenta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient/Konsument otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

 

Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub, na życzenie Klienta, faktura VAT, które Klient/Konsument otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.

 

Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

 

Informacje umieszczone na stronie shop.driftmaster.gp nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim/angielskim.

 

§ 5

PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

C.   za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności: przelewy24.pl

D.  Sprzedawca akceptuje także przelew tradycyjny, w związku z czym Klient/Konsument zostanie poinformowany o numerze rachunku bankowego dla dokonania takiego przelewu (np. na poczcie).

Klient/Konsument dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia. Łączna cena za zamówione Towary wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta/Konsumenta sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w formularzu płatności przy odpowiednim polu wyboru sposobu płatności.

 

Klient/Konsument dokonujący zapłaty za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności, powinien zapłacić wszystkie koszty wynikające z Zamówienia, o których mowa w § 4 (tj. określone w podsumowaniu Zamówienia), bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek Drift Masters podmiotów pośredniczących w transakcji (elektronicznych systemów płatności), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.

 

§ 6

DOSTAWA

 

Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w formularzu Zamówienia – w ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi/Konsumentowi dokonanie wyboru „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta/Konsumenta.

 

Szczegółowy cennik oraz warunki dostawy związane z wyborem sposobu dostawy, formami płatności znajdują się na stronie shop.driftmasters.gp w zakładce KOSZT DOSTAWY.

 

Dostawa odbywa się pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

 

Sprzedawca dostarcza Towary tylko do wybranych państw europejskich, które zostały wymienione w tabeli na stronie Sklepu w zakładce KOSZT DOSTAWY.

 

Dostawy do państw europejskich innych niż Polska są realizowane wyłącznie do Zamówień opłaconych:

A.   za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności: przelewy24.pl

B.   Sprzedawca akceptuje także przelew tradycyjny, w związku z czym Klient/Konsument zostanie poinformowany o numerze rachunku bankowego dla dokonania takiego przelewu (np. na poczcie).

 

Dostawy będą realizowane w terminie do 21 dni roboczych, maksymalnie 30 dni kalendarzowych.

 

Termin dostawy biegnie:

- w przypadku wyboru opcji płatności elektronicznych – od chwili autoryzacji płatności przez system

A.   przelewy24.pl

B.   lub w przypadku przelewu tradycyjnego w momencie zaksięgowania środków na Koncie.

Termin dostawy biegnie wyłącznie w dni robocze, co oznacza, że:

- jeśli którakolwiek z chwil określonych powyżej przypada na dzień inny niż roboczy, termin dostawy rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tej chwili;

- bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu w każdym dniu innym niż dzień roboczy;

- jeśli koniec terminu dostawy przypada na dzień inny niż roboczy, dostawa zostanie zrealizowana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym terminie.

 

Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 ustawy kodeks cywilny).

 

W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca wymaga od Klientów niebędących Konsumentami sporządzenia protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy.

 

Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami bez załączonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane.

 

§ 7

RĘKOJMIA I GWARANCJA

 

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne

zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 – 576 ustawy kodeks cywilny.

 

Reklamacja zakupionego Towaru może być złożona za pomocą poczty e-mail na adres (shop@driftmasters.gp) lub pisemnie listem na adres:

Drift Masters

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

z dopiskiem na kopercie: SHOP

 

Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta/Konsumenta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

 

W celu złożenia reklamacji Klient może także postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami:

A.   wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się tutaj:

 Formularz reklamacyjny lub  Interaktywny formularz reklamacyjny;

B.   wysłać formularz reklamacyjny poprzez e-mail na adres: shop@driftmasters.gp

 

W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem podanego przez Klienta sposobu komunikacji.

 

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą, na koszt Sprzedawcy, na adres:

Drift Masters

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

z dopiskiem na kopercie SHOP

 

Klient może wysłać reklamowany Towar poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę – w tym celu Klient powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą.

 

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od otrzymania reklamacji.

 

W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

 

Usługi posprzedażowe dotyczące zakupionego przez Klienta towaru, jak np. przeróbki na życzenie Klienta lub naprawy uszkodzeń mechanicznych, nie objętych rękojmią, świadczone są wyłącznie w siedzibie Sprzedawcy. Skorzystanie z takich usług odbywa się w całości na koszt Klienta i wymaga każdorazowo udania się przez Klienta własnym kosztem i staraniem do siedziby Sprzedawcy.

 

§ 8

REKLAMACJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

Klient/Konsument może również składać Sprzedawcy reklamacje w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania usług. W tym celu Klient/Konsument  może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty e-mail na adres (shop@driftmasters.gp lub pisemnie listem na adres:

 

Drift Masters

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

z dopiskiem na kopercie SHOP

 

Reklamacja powinna określać rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Sprzedawcy kontakt z Klientem w tym co najmniej adres e-mail.
Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie reklamacji.

 

Sprzedawca udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia jej otrzymania – na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub pisemnie na podany adres korespondencyjny Klienta.

 

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych na stronie shop.driftmasters.gp bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 

Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się w linku poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU SHOP DRIFT MASTERS

 

Wypełniony formularz należy wysłać poprzez e-mail na adres: shop@driftmasters.gp lub pisemnie listem na adres:

 

Drift Masters

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

z dopiskiem na kopercie SHOP

W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 

Drift Masters

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

z dopiskiem na kopercie SHOP.

 

Do zachowania powyższego terminu wystarczy nadanie Towaru przed jego upływem za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.

 

Konsument może wysłać zwracany Towar do Sprzedawcy poprzez firmę kurierską – w tym celu Konsument powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą. Wysłanie zwracanego Towaru za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę na zlecenie Konsumenta możliwe jest tylko na terenie Polski.

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie trzydziestu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy ustawy kodeks cywilny.

 

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

 

 Administratorem danych osobowych Klientów/Konsumentów strony shop.driftmasters.gp  jest: dalej „Administrator”.

 

Z Administratorem można się skontaktować:

 - listownie, na adres:

Drift Masters

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

z dopiskiem na kopercie RODO

- mailowo, na adres: shop@driftmasters.gp

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

- listownie, na adres: jw.

- mailowo, na adres: jw.

 

Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora w celu:

- podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy

- zawarcia i wykonania umowy przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;

- wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawa prawna POLITYKI RODO obejmujących:

a) obowiązki z tytułu rękojmi za wady – przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;

b) obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy – przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;

c) obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości – do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;

d) przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczeń i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;

 

- realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora – występujących w przypadku:

a) ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);

b) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;

c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczeń i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;

d) wsparcia obsługi Klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków – przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;

e) celów marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych Administratora – przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;

f) ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.

 

Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, a jedynie obowiązkiem umownym. Podanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie, jeżeli Klient się na to zgodzi i według uznania Klienta. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:

A.   złożenia i realizacji Zamówienia

B.   wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych

C.   założenia Konta

D.  przesyłania Klientowi Newslettera

E.   obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od umowy Klienta i wykonania obowiązków Administratora z tych tytułów

F.   obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu

G.  w przypadku danych opcjonalnych – brakiem możliwości np. skontaktowania się z Klientem w określony opcjonalny sposób lub dokonaniem zwrotu należności na rachunek bankowy

H.  Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora:

- pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych Klientów, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz Klientów

- podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu czynności przez Administratora, tj.:

a) podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze Klienta, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na zlecenie Administratora;

b) agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu akcji marketingowych Administratora

c) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych

d) podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową

e) agencjom badawczym działającym na zlecenie Administratora

f) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia

g) innym Administratorom będącym:

- agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji akcji marketingowych Administratora

- podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek

- podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji – w celu dostarczenia przesyłek towarowych

- podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłat

- podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) – w celu zapewnienia kredytowania na zakup produktów, w tym usług i wykonania zwrotów

- zakładami ubezpieczeń – w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych

- podmiotami nabywającymi wierzytelności – w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na rzecz Administratora.

 

Klientowi/Konsumentowi przysługuje prawo do:

- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych

- prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych

- prawo usunięcia danych osobowych

- prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- prawo do przeniesienia danych osobowych

- prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych

 

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
- w celach marketingowych, w tym profilowania;
- w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.

 

 

Klient/Konsument  może realizować prawa, o których mowa powyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

 

Klient/ Konsument może wystąpić do Administratora z żądaniami, o których mowa wyżej poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:
- mailowo, na adres: shop@driftmasters.gp

- korespondencyjnie, na adres: Drift Masters Płock 09-407, ul. Otolińska 25 z dopiskiem RODO

 

Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi/Konsumentowi  informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

 

Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z i żądaniami Klienta/Konsument  o których mowa powyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

 

Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Klienta/Konsumenta w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Klienta o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

 

Administrator udziela informacji, o których mowa wyżej na piśmie, według wyboru Administratora:

- listem poleconym na podany przez Klienta adres lub
- drogą elektroniczna na podany przez Klienta adres e-mail,
za wyjątkiem przypadków gdy:

a. Klient przekazał swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądał udzielenia informacji przez Administratora w innej formie – wówczas Administratora przekazuje informacje na podany przez Klienta adres e-mail
b. Klient zażądał udzielenia informacji przez Administratora ustnie, a jego tożsamość została potwierdzona innymi sposobami – wówczas Administrator udziela informacji ustnie

c. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Klienta, o których mowa powyżej są wolne od opłat. Jeżeli jednak powołane żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może:
1.a. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo
1.b. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, których dokonał w wykonaniu żądania Klienta, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane Klienta. Administrator nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).

 

Na żądanie Klienta/Konsumenta, Administrator informuje o odbiorcach, których poinformował o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, a także o odbiorcach których nie udało się powiadomić Administratora.

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w następujących przypadkach:
1. zmiany przepisów prawa,
2. zmiany sposobów płatności lub dostaw – w zakresie, w jakim zmiany te odnoszą się do realizacji postanowień Regulaminu.

 

W przypadku umów o charakterze ciągłym, np. świadczenia usługi Konta, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia.

 

W przypadku umów o charakterze innym niż ciągły, zmiany Regulaminu nie naruszają w żaden sposób praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie Regulaminu, w tym zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone Zamówienia lub Zamówienia w trakcie składania.

 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności postanowienia ustawy kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Regulamin niniejszy nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 

Regulamin dostępny jest dla Klientów/Konsumentów w wersji elektronicznej na stronie  shop.driftmasters.gp (zakładka „Regulamin”) tylko w wersji „do odczytu”.

 

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:
- przesłanie Klientowi wiadomości e-mail
- przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.12.2019 r.